Month: April 2018

Ճամփորդություն դեպի Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոն

imagesՃամփորդության օրը, ժամը՝ 07.04.2018, ժամը՝ 09.30- 15.00

Ճամփորդության պատասխանատուներ՝ Երանուհի Խլղաթյան, Տաթև Ալեքսանյան

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոց, 6- րդ և 7-րդ դասարանների սովորողներ

Continue reading “Ճամփորդություն դեպի Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոն”

Ձայնարկությունը որպես խոսքի մաս

ՁԱՅՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
Կան բառեր, որոնք արտահայտում են տալիս խոսողի զգացական վերաբեր-
մունքը, ինչպես նաև կոչ, նմանաձայնություն։ Խոսողի զգացական վերաբեր-
մունքը, ինչպես նաև կոչ կամ նմանաձայնություն արտահայտող բառերը կոչվում
են ձայնարկություններ։ Ձայնարկություններ են հետևյալ բառերը՝ վա՜յ, օ՜ֆ, հե՜յ, խը՜շշ և այլն։ Ձայնարկությունները բաժանվում են երեք տեսակի՝ զգացական,
կոչական և նմանաձայնական (կամ բնաձայնական)։ Continue reading “Ձայնարկությունը որպես խոսքի մաս”

Վերաբերականը որպես խոսքի մաս

ՎԵՐԱԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐ
Կան բառեր, որոնք արտահայտում են խոսողի դատողական վերաբերմունքը
եղելության նկատմամբ, օրինակ՝ Բարեբախտաբար, ամեն ինչ լավ անցավ։ Որևէ
իրողության նկատմամբ խոսողի դատողական վերաբերմունքն արտահայտող
բառերը կոչվում են վերաբերականներ (եղանակավորող բառեր)։ Continue reading “Վերաբերականը որպես խոսքի մաս”

Շաղկապը որպես խոսքի մաս

ՇԱՂԿԱՊ
Լեզվում կան բառեր, որոնք իրար են շաղկապում բառեր կամ ամբողջ
նախադասություններ։ Այդ բառեը միավորվում են շաղկապ խոսքի մասի մեջ։ Հա-
մեմատենք հետևյալ նախադասությունները. Գիրքը և տետրը դրված են սեղանին։
Աշակերտը մտավ դասարան և վերցրեց գիրքը։ Նախադասություններից
առաջինում և-ը իրար է շաղկապել նախադասության անդամներ, իսկ երկրորդում՝
նախադասություններ։ Բառեր և նախադասություններ իրար շաղկապող բառերը
կոչվում են շաղկապներ։ Continue reading “Շաղկապը որպես խոսքի մաս”